L'EDICIÓ BILINGÜE

L'edició de les Meditacions de Marc Aureli elaborada per Llibres de l'Índex reprodueix el text preparat per A. I. Trannoy a la col·lecció “Les Belles Lettres”, i el presenta encarat a la part esquerra. La traducció catalana ha estat estructurada en diversos paràgrafs per tal d'oferir al lector una lectura encara més amena.